УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

артезийн оргилт худаг (түрэлтэт)


artesian fountain


артезианский колодец

Зураг