УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ариутгах хальс


biological film


биологическая пленка

Ус цэвэрлэх шүүрийн дүүргүүрийн (дүүргэгч материал) гадаргуу дээр бактери болон бусад бичил махбодоос бүрэлдэн тогтож, хаягдал усан дахь бохир бодисыг эсэлдүүлэн эрдэсжүүлдэг салслаг өнгөр.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.25

Нэмэлт тайлбар

https://glosbe.com/en/en/biological%20film

Зураг