УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ариутгах татуургын хоолой


drain


канализационная труба

ариутгах татуургын хоолой


sewer-pipe drain


канализационная труба

Зураг