УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ариутгах татуургын сүлжээ


sewerage network


сеть канализационная

Төв суурин, үйлдвэрийн газрын бохир усыг хүлээн авч зайлуулах яндан хоолойн болон суваг шуудууны систем.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.25

Нэмэлт тайлбар

нэг агуулга биш үү

Зураг