УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ариутгах татуургын систем


sewerage system


водоканализационные системы

Усан объект цэвэрлэх төхөөрөмж рүү бохир ус, болон гадаргын усыг зөөж тээвэрлэх зориулалт бүхий туслах төхөөрөмж бүхий ус сувгийн тогтолцоо усан объект, цэвэрлэх байгууламж руу бохир ус болон гадаргын усыг дамжуулах зориулалт бүхий туслах төхөөрөмжийн систем

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2016 албан хэвлэл

System composed of collection pipes and mains that carry urban wastewater and rainwater to a discharge site or to a wastewater treatment plant.

Source EcoLexicon

ариутгах татуургын систем


sewerage system


система канализации

Бохир ус цуглуулах, түүнийг төв суурин, үйлдвэрийн газраас зайдуулан гаргаж цэвэрлэх, халдваргүйжүүлэх барилга байгууламжийн цогцолбор.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.25

A sewerage system, or wastewater collection system, is a network of pipes, pumping stations, and appurtenances that convey sewage from its points of origin to a point of treatment and disposal.

Source https://www.britannica.com/technology/wastewater-treatment/Sewerage-systems
Зураг