УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ариутгах татуургын нэгдсэн/хосолмол систем


combined sewer system


общая водоканализационная система

A sewer system that carries both sewage and rain water runoff.

Source https://www.lenntech.com/water-glossary.htm
Зураг