УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ариутгах татуургын нэгдсэн систем


combined sewerage system


общая водоканализационныя система

Бохир ба гадаргын усыг нэг л хоолойгоор зайлуулах систем

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2016 албан хэвлэл

ариутгах татуургын нэгдсэн систем


combined sewer

Бохир ба гадаргын усыг нэг л хоолойгоор зайлуулах систем

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Усны нөөц, ус ашиглалт, хамгаалалт 2016 албан хэвлэл

Sewer system with partially separated channels for sanitary sewage and storm water runoff, but which carries them in the same pipe.

Source EcoLexicon
Зураг