УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ариутгах татуургын коллектор


sewage collector


канализационный коллектор

ариутгах татуургын коллектор


sewage conduit


канализационный коллектор

ариутгах татуургын коллектор


interceptor


канализационная коллектор

ариутгах татуургын коллектор


sewer pipe


канализационный коллектор

ариутгах татуургын коллектор


sewer


канализационный коллектор

ариутгах татуургын коллектор


sewer tunnel


канализационный коллектор

Зураг