УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ариутгах татуургын дам урсгууртай коллектор


flight sewer


канализационный коллектор с перепадами

Зураг