УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ариутгах татуургын гол коллектор


branch sewer


магистральный канализационный коллектор

ариутгах татуургын гол коллектор


main sewer


магистральный канализационный коллектор

ариутгах татуургын гол коллектор


trunk sewer


магистральный канализационный коллектор

Зураг