УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ариутгах татуурга


sewerage

3.1.3.“ариутгах татуурга” гэж хэрэглээнээс гарсан бохир усны гаргалгааны болон бохир ус цуглуулах, татан зайлуулах, цэвэрлэх зориулалт бүхий шугам сүлжээ, барилга байгууламж, бохир усны цооногийг;

Эх сурвалж: Монгол улсын хууль "Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай /Шинэчилсэн найруулга/" 2011

The entire system of sewage collection, treatment, and disposal.

Source https://www.lenntech.com/water-glossary.htm

ариутгах татуурга


sewerage


наружная канализация

ариутгах татуурга


sewerage


канализация

Ашиглагдсан усыг хүлээн авах, цэвэрлэх, зайлуулах зориулалтын байгууламж ба ажил үйлчилгээний бүрдэл.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.24

The entire system of sewage collection, treatment, and disposal.

Source https://www.lenntech.com/water-glossary.htm
Нэмэлт тайлбар

Төв суурин ба үйлдвэрийн талбайгаар урсгах агаарын тундасны усыг хүлээн авах, цэвэрлэх, зайлуулах асуудал мөн энд хамаарна.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.24
Зураг