УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ариутгалын шүүр


bio-filtre


биофильтр

Тусгайлан бэлтгэсэн үүрмэг дүүргүүр (элс) дотуур байгалийн агааршилтайгаар нэвчүүлэх замаар бохир усыг тунгалагшуулан ариусгах биохимийн цэвэрлэгээний байгууламж.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.24

Biofiltration is a pollution control technique using a bioreactor containing living material to capture and biologically degrade pollutants. Common uses include processing waste water, capturing harmful chemicals or silt from surface runoff, and microbiotic oxidation of contaminants in air.

Source https://en.wikipedia.org/wiki/Biofilter
Зураг