УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ариун цэврийн хамгаалалтын бүс


sanitary protection zone


зона санитарной охраны

Ус халдваржих, бохирдохоос хамгаалах зорилгоор түүнийг ариун цэврийн онцгой дэглэмд хамааруулах ус хангамжийн эх үүсвэр орчмын тодорхой нутаг дэвсгэр.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.24

Зураг