УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ариун цэврийн байгууламж


sanitation

Хүрээлэн буй орчин болон нийгмийн эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлэхээргүй бохир усыг зайлуулах найдвартай иж бүрэн цогц системийг хэлнэ. үүнд хүний ялгадас, мал амьтны өтөг бууц, хатуу ба шингэн хог хаягдлыг зайлуулах зэрэг багтана.

Эх сурвалж: Монгол улсын стандарт: Ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн нэр томьёоны тайлбар толь. MNS6279: 2011 албан хэвлэл х.19

Зураг