УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ариг


furrow


борозда

Тариа услах жижиг гуу, суваг: ариг малтах (гуу малтах)

Эх сурвалж: Их монгол тайлбар толь

a long narrow trench made in the ground by a plow, especially for planting seeds or for irrigation.

Source dictionary.com

ариг


rill channel


борозда

ариг


rill


борозда

Зураг