УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

аргил тулгуурын усан цахилгаан станц


pier head power station


бычковая ГЭС

Ус халиагуурын боомтын аргил тулгуур дотор агрегат нь байрласан усан цахилгаан станц.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.23

Нэмэлт тайлбар

buttress water power station

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.23
Зураг