УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

аргил баганат УЦС


pier-type hydroelectric station


ГЭС бычкового типа

Зураг