УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

анхдагч тунамал


non-treated sludge


свежий осадок

Бохир усанд ямар нэгэн боловсруулалт хийгдэлгүйгээр аяндаа унасан тунадас.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.22

Нэмэлт тайлбар

тунадас

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.22
Зураг