УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

анкер холбоосгүй шпүүнтэн хана


free-standing sheet-pile wall


шпунтовая стенка без анкерной связи

Зураг