УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

анкер тулгуур


anchor wall


анкерная стенка

анкер тулгуур


anchorage shoe


анкерный башмак

Зураг