УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

алсын цацалттай бороожуулах төхөөрөмж


irrigation gun


дальнеструйная дождевальная установка

Зураг