УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

алдагдалгүй ус татамж


depletion


водозабор нетто

Жишээ өгүүлбэр

Жишээ нь услалтын системийн толгойн байгууламжаар авч байгаа усны алдагдалгүй ашиглалт.

Зураг