УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ажлын уусмалын ган


feed tank


бак рабочий

Эх уусмал болон усан зутанг хэрэгцээний хэрээр шингэлэх, хадгалах, тугнуурт өгөх зориулалтын сав.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.20

A feed tank is a storage tank used in industrial systems. It is used to store what is called feedstock, either water or chemical solution for use in an industrial process, such as the creation of steam power.

Source https://www.wisegeek.com/what-is-a-feed-tank.htm
Нэмэлт тайлбар

solution storage tank

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.20
Зураг