УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ажлын дугуйн цагираг (жнь: усан турбины)


impeller rim


обод рабочего колесо

Зураг