УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ажлын дугуйн хорго


runner casing


камера рабочего колеса

Турбины ажлын дугуй дотор нь эргэлдэх битүү хөндий.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.20

Зураг