УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

ажлын дугуйн далбан


float board


лопасть рабочего колеса

ажлын дугуйн далбан


runner blade


лопасть рабочего колеса

Усны цохилтын хүчийг хүлээн авах, урсгалын хөдөлгөөний моментыг өөрчлөх зориулалттай, турбины ажлын дугуйн үндсэн эд анги.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.19

Нэмэлт тайлбар

Тохируулгатай, тохируулгагүй гэж хоёр ангилдаг.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.19
Зураг