УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

аж ахуйн дотоод сүлжээ


farm water conduits network


внутрихозяйственная сеть

Услалтын системээс аж ахуйн нэг нэгжийн (ХК, ХХК гэх мэт) эдэлбэр газарт хамаарах суваг, коллектор, шүүрүүл зэргийг нэгтгэсэн ус хуваарилах цогцолбор.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.19

Зураг