УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

аж ахуйн болон ахуйн бохир ус татуурга


household sewerage system


канализация хозяйственно-фекальная

Зураг