УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

адгийн харуул


outfall


замыкающий створ

адгийн харуул


outlet section


замыкающий створ

Зураг