УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

агуулах далан


containment dike

Усны түвшинг хянах, чиглэлийг өөрчлөх, урсацыг тохируулах зорилгоор голын дээгүүр баригдсан хэд хэдэн ёроолын ус гаргуурын хаалт эсвэл бусад хяналтын төхөөрөмж бүхий байгууламж.

Эх сурвалж: Орчуулга

Structure with a series of sluicegates or other control devices that is built across a water course to control its waters, change their direction, or regulate flow.

Source EcoLexicon
Зураг