УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

агрегатын өрөө


powerhouse block


блок агрегата

Турбин болон генератор, мөн тэрхүү нэг агрегатад хамаарах бусад төхөөрөмж байрлах УЦС-ын барилгын хэсэг.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.17

Нэмэлт тайлбар

turbine block (турбинный блок)

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.17
Зураг