УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

агаарын хоолой


aerodynamic tunnel


аэродинамическая труба

агаарын хоолой


air tunnel


аэродинамическая труба

Зураг