УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

агаарын хавхлага


air valve


воздушный клапан

агаарын хавхлага


vent


воздушный клапан

Зураг