УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

агаарын тэнцүүлэг (хийн камертай)


air lock


воздушный шлюз

Зураг