УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

агаарын оруулах хавхлага /агаар оруулах хавхлага


air inlet valve


впускной воздушный клапан

агаарын оруулах хавхлага /агаар оруулах хавхлага


air intake valve


впускной воздушный клапан

Зураг