УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

агааржуулуур


aerator


аератор

Цэвэрлэх байгууламж дахь усанд агаар нэвчүүлэх тоноглол.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.16

Aerators are machines used to add air to water.

Source MNS 6279:2011
Жишээ өгүүлбэр

Жишээлбэл, сүвэрхэг ялтсаас бүрдсэн ялтаст агааржуулуур, сүвэрхэг буюу цоолбор яндангаас бүрдсэн яндант агааржуулуур, эргэлдэх төхөөргөөс бүрдсэн механик агааржуулуур зэргийг ашиглан усыг атмосферын агаараар баяжуулдаг.

Example sentence

Aerators are various mechanical devices used for aeration, or mixing air with another substance, such as soil or water. These devices are used to add oxygen to the water. Aerator may also refer to: Floating surface aerators, used in aerated lagoons, faucet aerator, lawn aerator, pond or lake aerator, used in water aeration and wine aerator etc.

Зураг