УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

агааржуулах хэвтээ ам


air tunnel


вентиляционная штольня

Нэмэлт тайлбар

газар доорх УЦС-ын

агааржуулах хэвтээ ам


ventilation tunnel


вентиляционная штольня

Нэмэлт тайлбар

газар доорх УЦС-ын

Зураг