УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

агааржуулах хоолойн хаалт (ус гаргуур дээр)


air-vent valve


задвижка вентиляционной трубы

Зураг