УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

агааржуулах хоолой


air-inlet manifold


вентиляционная труба

Нэмэлт тайлбар

гидротехникийн гүний хаалтын

агааржуулах хоолой


air tube


вентиляционный канал

агааржуулах хоолой


ventiduct


вентиляционная труба

агааржуулах хоолой


ventube


вентиляционная труба

Зураг