УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

агааржуулах сав


aeration basin


аэротенк

агааржуулах сав


aeration tank


аэротенк

агааржуулах сав


aeration tank


аэротенк

Зураг