УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

агааржуулах нүх


vent hole


вентиляционное отверстие

агааржуулах нүх


vent


вентиляционное отверстие

агааржуулах нүх


air vent


вентиляционное отверстие

агааржуулах нүх


ventiduct


вентиляционное отверстие

Зураг