УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

агааргүй орчинд халиах ус халиагуур


aerated spillway


водослив с вакуумной переливающейся струей, вакуумный водослив

Зураг