УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

агаараар эсэлдүүлэх шүүр


aero-filtre


аэрофильтр

агаараар эсэлдүүлэх шүүр


aerofilter


аэрофильтр

Зориуд ширхгийг нь тохируулан бэлтгэсэн бутармаг материал дотуур хаягдал усыг зохиомол агааржуулалттайгаар шүүрүүлэн цэвэрлэх биохимийн цэвэрлэгээний байгууламж.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.14

A sewage filter bed that employs coarse material and is operated at relatively high speed often with recirculation

Source https://www.merriam-webster.com/dictionary/aerofilter
Зураг