УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

агаар сэлгүүрийн хорго


air chamber


камера вентиляционная

Зураг