УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

агаар гаргах эрвээхий хаалт


flap valve


дроссельная задвижка

Хоолойноос гарч буй усны урсгалыг хангах үүднээс фланцтай хоолойн төгсгөлд тавьдаг боловч мод, навч, бусад хог хаягдал гэх мэт бүх зүйлийг буцаж орохоос сэргийлдэг. Шууд даралтын дор хаалт нээгдэх бөгөөд гадагшлах шингэний даралтыг бууруулах үед хаагддаг.

Эх сурвалж: Л.Ж (2018), х.369

Flap Valves also known as Flap Gates are put on the end of a flanged pipe to allow the flow of water out of the pipe, but prevent anything from flowing back in, such as sticks, leaves or other debris. Under direct pressure the valve will open, and it will close when the pressure from outfall fluid is relieved.

Source

агаар гаргах эрвээхий хаалт


gate valve


дроссельная задвижка

Зураг