УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

агаар гаргах хавхлага


air outlet valve


выпускной воздушный клапан

агаар гаргах хавхлага


air release valve


выпускной воздушный клапан

Зураг