УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

агаар гадагш дамжуулах хоолой


air-bleed pipeline


трубопровод выпуска воздуха

Зураг