УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

авцалдуулах ган


contact tank


контактный резервуар

авцалдуулах ган


contact tank


контактный резервуар

Усыг химийн урвалжтай түргэн бөгөөд жигд холих сав.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.13

Зураг