УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

автомат тохируулгат тэнцүүлэг


automatic regulator


автоматический шлюз-регулятор

автомат тохируулгат тэнцүүлэг


automatic sluice


автоматический шлюз-регулятор

Зураг