УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН НЭР ТОМЬЁОНЫ СУДАЛГАА

Hydraulic structures terminology study

аванрейд


outer roadstead


аванрейд

Дээд бьефээс доод бьефэд шилжих болон дараагийн цуваа бэлтгэх, өөрчлөхөд хүлээгдэж байгаа хөлөг онгоц, сал зогсоход зориулсан мод бэлтгэлийн усан замын буудлын хэсэг.

Эх сурвалж: Н.Чагнаа "Усны аж ахуйн нэр томьёоны тайлбар толь" УБ., 2006, х.13

A roadstead is a body of water sheltered from rip currents, spring tides, or ocean swell where ships can lie reasonably safely at anchor without dragging or snatching. It can be open or natural, usually estuary-based, or may be created artificially.

Source https://en.wikipedia.org/wiki/Roadstead
Зураг